MANITOBA ALL-FOURS ASSOCIATION

PLAYERS STATISTICS 2008

Players WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 TOTALS
  W L HJ W L HJ W L HJ W L HJ W L HJ W L HJ W L HJ TW TL AVG HJ
Aces                                                  
J.  Paul & S. Parker 6 9 4 10 5 3 8 6 6 7 6 3 8 6 3 8 5 5 7 9 4 54 46 54.00% 28
A. Sampson & J. Dominique 10 5 3 10 6 6 9 10 3       11 8 3             40 29 57.97% 15
A. Sampson & C.Hibbert                   5 6 7       6 12 4       11 18 37.93% 11
A. Sampson & E. Carrington                                     12 7 3 12 7 63.16% 3
H. Baptiste & W. Sankar  10 7 6 10 9 9             8 9 4             28 25 52.83% 19
H. Baptiste & S. Baptiste             5 11 4                         5 11 31.25% 4
H. Baptiste & J. Dominique                   10 4 2       9 9 7 8 8 2 27 21 56.25% 11
D. Horsford & E. Carrington 10 7 6 6 10 1 6 10 3 15 2 4 10 12 5 9 11 5       56 52 51.85% 24
D. Horsford & W. Sankar                                     10 9 4 10 9 52.63% 4
                                                   
Chutney                                                  
V. Narine & K. Ramnarine 9 6 4       12 6 7       8 5 5 11 7 8 10 5 2 50 29 63.29% 26
V. Narine & C. Narine       9 7 5                               9 7 56.25% 5
V. Narine & N. Ramnarine                   10 7 2                   10 7 58.82% 2
D. Maharaj & H. Ali 5 10 3 5 11 4 7 8 3                         17 29 36.96% 10
D. Maharaj & S. Hosein                   7 12 2 10 5 4 6 9 4 7 11 2 30 37 44.78% 12
V. Kissoon & K.Singh 7 10 2                   9 5 3 4 12 1 8 9 3 28 36 43.75% 9
V. Kissoon & D. Samsoondar       10 6 8 6 11 4                         16 17 48.48% 12
K. Singh & D. Samsoondar                    6 9 1                   6 9 40.00% 1
V. Goolcharan & J. Bissoon 7 10 2 11 5 2 6 10 5 10 9 3 10 5 1 8 6 4 12 7 4 64 52 55.17% 21
                                                   
Duniya                                                  
G. Sankar & M. Jaipersad 7 10 2 9 8 4 8 7 4 7 10 2 6 8 1 10 5 4       47 48 49.47% 17
G. Sankar & H. Dyal                                     8 7 3 8 7 53.33% 3
R. Dyal & K. Goolia 9 5 6                               6 14 3 15 19 44.12% 9
R. Dyal & M. Massod       7 8 1                               7 8 46.67% 1
R. Dyal & H. Dyal             10 5 0 12 7 2 8 11 8 5 12 0       35 35 50.00% 10
R. Maharaj & B. Mahase 12 4 5 6 9 1 10 7 5 9 6 4 9 8 5 5 12 0 8 6 1 59 52 53.15% 21
N. Dyal & R. Mahase 9 10 1 6 12 1 9 13 10 9 10 4 12 10 7 9 8 3 8 10 2 62 73 45.93% 28
                                                   
Genesis                                                  
S. Bowen & D. Rougheau 8 8 6       5 12 3                   9 7 3 22 27 44.90% 12
S. Bowen & A. Lemaitre       8 9 3                               8 9 47.06% 3
S. Bowen & J. Lemaitre                   8 7 3                   8 7 53.33% 3
S. Bowen & K. Castello                         9 8 5             9 8 52.94% 5
S. Bowen & I. Rougheau                               7 11 6       7 11 38.89% 6
S. Dickson & T. Watson  7 5 1             7 10 0 9 6 3 9 6 5 7 12 3 39 39 50.00% 12
A. Castella & K. Castello       8 7 2                               8 7 53.33% 2
S. Dickson & K. Castello             5 10 7                         5 10 33.33% 7
A. Norea & R. Victor 8 9 5 9 6 4 9 6 4 9 9 2       6 8 4 9 10 4 50 48 51.02% 23
A. Norea & J. Lemaitre                         10 7 4             10 7 58.82% 4
A. Nagina & H. Carrington 11 6 2 12 6 3 9 9 6                   8 8 2 40 29 57.97% 13
A. Nagina & J. Brewster                   5 9 1                   5 9 35.71% 1
A. Nagina & H. Nagina                         9 7 1             9 7 56.25% 1
A. Nagina & A. Lemaitre                               12 4 3       12 4 75.00% 3
                                                   
ICCA                                                  
K. Rampersad & R. Sankar 10 7 6 7 7 4 12 5 3 6 7 1 5 8 3       8 8 5 48 42 53.33% 22
K. Rampersad & Z. Khan                               6 5 5       6 5 54.55% 5
M. Arjoon Sr. & M. Arjoon Jr. 5 9 1       10 5 4 6 5 2 5 10 2 1 13 0       27 42 39.13% 9
M. Arjoon Sr. & F. Arjoon        7 6 5                               7 6 53.85% 5
M. Arjoon & K. Castello                                     3 10 2 3 10 23.08% 2
C. Arjoon & S. Ramlochan  4 12 1             4 10 4       5 9 0       13 31 29.55% 5
C. Arjoon & M. Arjoon Jr.                                     8 11 6 8 11 42.11% 6
J. Sankar & M. Wakefield       8 9 8 6 9 4       5 9 4             19 27 41.30% 16
D. Sankar & H. Maharaj 10 9 6 12 7 7       2 15 1                   24 31 43.64% 14
D. Sankar & S. Ramlochan              9 9 3       5 10 1       6 8 6 20 27 42.55% 10
D. Sankar & R. Sankar                               3 10 5       3 10 23.08% 5
                                                   
Masforce                                                  
L. Hart & M. Antonio 4 11 4                                     4 11 26.67% 4
L. Hart & J. Hart       7 9 2                               7 9 43.75% 2
L. Hart & J. Mahadeo             10 6 4 9 5 4 12 3 5 5 6 2 10 8 3 46 28 62.16% 18
B. Beepath & S. Hosein 8 10 6                                     8 10 44.44% 6
B. Beepath & A. Hosein       11 5 3 10 9 2 10 7 4 9 7 3 13 1 4 14 6 2 67 35 65.69% 18
C. Maharaj & R. Insanali 6 8 3                                     6 8 42.86% 3
C. Maharaj & D. Bahadoosingh       6 10 6                               6 10 37.50% 6
C. Maharaj & J. Hart             11 5 6 9 9 1 8 7 6 9 5 5 6 8 2 43 34 55.84% 20
A. Mohammed & J. Mahadeo 5 8 3 5 11 3                               10 19 34.48% 6
A. Mohammed & S. Madansingh             6 8 7 7 8 1 8 9 2 10 3 3 7 8 3 38 36 51.35% 16
                                                   
Saints                                                  
J. Harrysingh & C. Gajadarsingh 8 8 3 7 7 2 7 8 5 8 7 1 7 8 2 5 8 1 5 10 2 47 56 45.63% 16
B. Persad & K. Ragbir 5 7 3                                     5 7 41.67% 3
B. Persad & R. Persad       6 7 3 5 10 1       9 8 6 12 6 5       32 31 50.79% 15
B. Persad & S. Sookhoo                   8 11 3                   8 11 42.11% 3
B. Persad & Z. Khan                                     9 8 4 9 8 52.94% 4
N. Baksh & S. Khan 6 11 3                                     6 11 35.29% 3
N. Baksh & A. Bahadoosingh       9 8 5                               9 8 52.94% 5
N. Baksh & W. Jody             7 10 3                         7 10 41.18% 3
K. Ragbir & S. Khan                   10 10 5                   10 10 50.00% 5
K. Ragbir & S. Sookhoo                         7 9 1             7 9 43.75% 1
J. Sankar & M. Wakefield                               11 9 9 11 7 4 22 16 57.89% 13
S. Ali & I. Harrysingh   9 8 1 7 12 4 13 9 2 9 9 4 3 12 3 9 9 4       50 59 45.87% 18
S. Ali & N. Baksh                                     7 12 1 7 12 36.84% 1
                                                   
WISA                                                  
H. Marchan & W. Dinzey 11 4 7 5 10 4 6 12 5       8 9 3             30 35 46.15% 19
H. Marchan & H. Manoosingh                   7 8 0                   7 8 46.67% 0
H. Marchan & T. Persad                               5 10 4       5 10 33.33% 4
H. Marchan & F. Ramlal                                     8 8 4 8 8 50.00% 4
 Persad & H. Manoosingh 8 6 3 6 10 1                               14 16 46.67% 4
I. Persad & K. Jaikaransingh             8 7 6 11 8 4 6 9 3 12 5 2 10 3 2 47 32 59.49% 17
L. Chan & R. Chan 10 8 6 9 10 5 11 6 5 10 10 5 7 9 3 12 5 6 11 8 3 70 56 55.56% 33
T. Bhuckal & G. Manoosingh 8 5 2 10 6 1 10 6 6 9 9 9 7 10 5 8 9 4       52 45 53.61% 27
T. Bhuckal & W. Dinzey                                     8 6 3 8 6 57.14% 3
                                                   
                                                   

  *****************************

MANITOBA  ALL  FOURS  ASSOCIATION

TEAMS   STATISTICS   2008

  WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 Total Total + / - Games Games Rank
Teams W L W L W L W L W L W L W L Wins Loses   Won Lost  
Masforce 23 37 29 35 37 28 35 29 37 26 37 15 37 30 235 200 35 5 2 1
Aces 36 28 36 30 28 37 37 18 37 35 32 37 37 33 243 218 25 5 2 2
WISA 37 23 30 36 35 31 37 35 28 37 37 29 37 25 241 216 25 5 2 3
Genesis 34 28 37 28 28 37 29 35 37 28 34 29 33 37 232 222 10 4 3 4
Duniya 37 29 28 37 37 32 37 33 35 37 29 37 30 37 233 242 -9 3 4 5
Chuntey  28 36 35 29 31 35 33 37 37 20 29 34 37 32 230 223 7 3 4 6
ICCA 29 37 34 29 37 28 18 37 20 37 15 37 25 37 178 242 -64 2 5 7
Saints 28 34 29 34 32 37 35 37 26 37 37 32 32 37 219 248 -29 1 6 8
                                         
   

========================

MANITOBA ALL FOURS ASSOCIATION

 

   

MOST VALUABLE PAIR

   

FINAL STANDINGS - MARCH 30, 2008

         
    PAIRS TEAMS % RANKINGS
  1 B. Beepath & A. Hosein Masforce 65.69%
  2 V. Narine & K. Ramnarine  Chutney 63.29%
  3 L. Hart & J. Mahadeo Masforce 62.16%
  4 K. Jaikaransingh & I. Persad WISA 59.49%
  5 A. Sampson & J. Dominique Aces 57.97%
  5 A. Nagina & H. Carrington Genesis 57.97%
  7 C. Maharaj & J. Hart Masforce 55.84%
  8 R. Chan & L. Chan WISA 55.56%
  9 V. Goolcharan & J. Bissoon Chutney   55.17%
  10 J. Paul & S. Parker Aces 54.00%
  11 G. Manoosingh & T. Bhuckal WISA 53.61%
  12 R. Sankar & K. Rampersad ICCA 53.33%
  13 R. Maharaj & B. Mahase Duniya 53.15%
  14 D. Horsford & E. Carrington Aces 51.85%
  15 A. Mohammed & S. Madansingh Masforce 51.35%
  16 R. Victor & A. Norea Genesis 51.02%
  17 B. Persad & R. Persad Saints 50.79%
  18 A. Dickson & T. Watson Genesis 50.00%
  18 R. Dyal & H. Dyal Duniya 50.00%
  20 G. Sankar & M. Jaipersad Duniya 49.47%
  21 J. Sankar & M. Wakefield ICCA/Saints 48.81%
  22 H. Marchan & W. Dinzey WISA 46.15%
  23 N. Dyal & R. Mahase Duniya 45.93%
  24 I. Harrysingh & S.Ali Saints 45.87%
  25 J. Harrysingh & C. Gajadarsingh Saints 45.63%
  26 D. Maharaj & S. Hosein Chutney   44.78%
  27 V. Kissoon & K. Singh Chutney   43.75%
  28 M. Arjoon Sr. & M. Arjoon Jr. ICCA 39.13%
         
    KNOCKOUT    
    Most Bulleyes - Vishnu Narine & Khemraj Ramnarine
    Most Hang Jacks - Albert Mitchell & Ray Victor
         
    REGULAR SEASON
    Most Bulleyes - Russell Chan & Lincoln Chan
    Most Hang Jacks - Russell Chan & Lincoln Chan
    Most Valuable Pair - Baldeo Beepath & Azard Hosein
    League Champions - Masforce
         
    14 - 0 GAMES
    Week 5 - Larry Hart & Johnny Mahadeo
    Week 7 - Vijay Goolcharan & Jessie Bissoon